Първата двойка черни лешояди у нас вече е факт. Това съобщиха от от сдружение „Зелени Балкани“, което участва в програмата за реинтродукция на вида. Двете птици са наблюдавани да проявяват брачно поведение от миналата есен.

Черният лешояд е моногамен вид и образува двойки вероятно за цял живот. Затова надеждата на природозащитниците е новата двойка да даде начало на ново поколение в България. Към момента двойката предприема ежедневни скитания между Сливен и Котел, както и по-далечни полети до Централен Балкан, явно търсейки подходящо за гнездене място.

Двата черни лешояда са освободени в България през 2019 г. Едната птица е от волиерата на „Зелени Балкани“ в Природен парк „Сините камъни“. Другата е от Фонда за дивата флора и фауна в защитената зона „Котленска планина“.

Международният съюз за защита на природата (IUCN) класифицира вида като „Почти застрашен“, а в България черният лешояд е със статут „Изчезнал“. Той е защитен от Закона за биологичното разнообразие и европейската мрежа „Натура 2000“. Черният лешояд е известен у нас с името „картал“.

През XIX и първите десетилетия на XX век, черният лешояд се е срещал навсякъде в България, но загубата на местообитания, широката употреба на отрови за борба с наземните хищници, интензификацията на селското стопанство, загубата на хранителен ресурс и умишленото отстрелване са довели до изчезването на вида у нас.

Последното доказано гнездо на размножаваща двойка е установено през 1993 г в района на Студен кладенец, по време на експедиция от експерти на „Зелени Балкани“. Единствената естествена колония от вида на Балканите се намира в Национален парк „Дадя“, Гърция, от където често единични птици са наблюдавани да посещават площадките за подхранване на лешояди в Източни Родопи, достигайки и до Стара планина и Кресненското дефиле.

error: